Επιστολή του Φορέα (σχετική με την αξιολόγηση των αιτήσεων). Παρακαλούμε να διαβαστεί από όλους.

Ανοικτή Επιστολή προς όλους τους συµµετέχοντες µε την αίτηση τους 
στο πρόγραµµα της «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ» στο πλαίσιο υλοποίηση της πράξης «∆ηµιουργία θέσεων απασχόλησης  σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα,  στην Περιφέρεια Αττικής» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού»

Αρχεία
Επιστολή του Φορέα